Top colleges of Pharmacy in Madhya Pradesh

NEXT

Pharmacy colleges in Madhya Pradesh

Radharaman College Of Pharmacy, Ratibad,
Bhopal, M.P
 
B.Pharm
60
Rajiv Gandhi College Of Pharmacy, Bhopal, M.P
 
B.Pharm
 
M.Pharm
Ph.ceutics
Ph. chemistry
60
 
 
10
10
Ravi Sankar College Of Pharamcy, Bhopal, M.P
 
B.Pharm
60
Sagar Institute Of Research & Technology-Pharmacy, Bhopal, M.P
 
B.Pharm
60
T.I.T College Of Pharmacy, B.H.E.L Bhopal, M.P
 
B.Pharm
60
Technocrats Institute Of Technology Piplani, Anand Nagar, Bhel
Bhopal,
 
B.Pharm
60
Truba Institute Of Pharmacy,
Ghandhi Nagar
Bhopal, M.P
 
B.Pharm
60
V.N.S. Institute Of Pharmacy, Bhopal, M.P
 
B.Pharm
60
College Of Pharmacy,
I.P.S.Academy, Rajinder Nagar, Indore, M.P
 
B.Pharm
 
M.Pharm
Ph.ceutics
60
 
 
6
Rishiraj College Of Pharmacy, Indore, M.P
 
B.Pharm
60
Swami Vivekanand College Of Pharmacy, Toll Naka, Indore, M.P
 
B.Pharm
60
Shri G.S. Institute Of Technology & Science, Indore, M.P
 
B.Pharm
 
M.Pharm
Med. Chemistry
Industrial Pharmacy
60
 
 
10
10
Central India Institute Of Pharmacy, Indore, M.P
 
B.Pharm
60
School Of Pharmacy Devi Ahilya Vishwavidalaya, Indore, M.P
 
B.Pharm
 
M.Pharm
Ph.Chemistry
60
 
 
8
Dr. H. S. Gour University
Dept Of Pharma Sciences,Sagar, M.P
 
B.Pharm
 
M.Pharm
Ph.Chemistry
Ph.cology
Ph.cognosy
Pharmaceutics
Ph. Bio-technology
60
 
 
12
12
12
12
8


NEXT